Advanced Search


 
Within
From To
View closest matches.
  
2981 articles found
1Angiopteris esculenta, a traditional edible plant consumed by Dulong people
Volume 43, Issue 1, 2023, Pages 1-11
LU Xiaoping1,2, CHENG Zhuo1,2, LONG Chunlin1,2,3*
Abstract[758]   PDF[198]
2Ethnobotany and nutritional components of Changmaogu, a rare and endangered rice landrace
Volume 43, Issue 1, 2023, Pages 12-20
HE Liu1,2, LONG Chunlin1,2,3*
Abstract[680]   PDF[243]
3Ethnobotanical study on forage plants of Baiku Yao in China
Volume 43, Issue 1, 2023, Pages 21-31
HU Renchuan1, HU Qimin1, NONG You1, LUO Binsheng2*
Abstract[598]   PDF[178]
4Authentication on the Dai medicinal herb “Dai-Bai-Jie” using molecular and morphological data
Volume 43, Issue 1, 2023, Pages 32-42
LI Jinyue1,2, TAN Yunhong1,3, LI Haitao4, AI Handan5, GONG Yanxiong6, XIAO Yunxue7, YU Wenbin1,3*
Abstract[689]   PDF[189]
5Alkaloids from Argyreia seguinii and their cytotoxic activity
Volume 43, Issue 1, 2023, Pages 43-49
LIAO Guangfeng, LI Yunqing, MO Liuyan, LIU Cailan, LU Rumei*
Abstract[676]   PDF[186]
6Pharmacognostical study of Zhuang medicinal herb Bauhinia aurea
Volume 43, Issue 1, 2023, Pages 50-59
LIU Xiao1,2,3, WANG Zhiping1,2*, LI Linjie1,2, WANG Yuhan1,2, WEI Songji1
Abstract[606]   PDF[184]
7Preliminary study on the material basis of anti-melanoma activity of Veronica didyma
Volume 43, Issue 1, 2023, Pages 60-67
LIU Fang1, ZHANG Yuanfang1, LI Linghuan2, PENG Zhonglu1, WANG Junjie1*
Abstract[556]   PDF[160]
8Isolation, identification, and analysis on antibacterial activities of endophytic bacteria from Artemisia argyi var. argyi ‘Qiai'
Volume 43, Issue 1, 2023, Pages 68-78
XU Bilin, LUO Zhouyu, PENG Chenwanli, WU Hui, ZHANG Ziye, ZHENG Yue, ZHENG Yongliang*
Abstract[647]   PDF[164]
9Isolation and identification of pathogens causing root rot disease of Psammosilene tunicoides in Yunnan Province
Volume 43, Issue 1, 2023, Pages 79-87
YANG Wenting, ZHANG Xiaomei, LI Guodong, LI Junnan, YANG Chengfan, ZHANG Aili*
Abstract[528]   PDF[159]
10Bioactivity evaluation of endophytic fungi of Polygala fallax and identification of HNLF-44 strain
Volume 43, Issue 1, 2023, Pages 88-95
SU Xiuli1,3, LI Huimin3, TANG Hui1,2*, LI Liangbo4, LIU Baoyu1,2
Abstract[518]   PDF[153]
11Yield and quality analysis of Polygala fallax during different cultivating years
Volume 43, Issue 1, 2023, Pages 96-102
WAN Li1,2, LI Dianpeng2,3*, TANG Hui2,3, LIU Baoyu2,3, WANG Manlian2,3, LU Fenglai2,3, Zheng Yumei1,2
Abstract[526]   PDF[190]
12Chemical constituents from non-medicinal parts of Stephania kwangsiensis
Volume 43, Issue 1, 2023, Pages 103-110
ZHANG Rusheng1,2, LI Xia1, HUANG Yonglin2, WANG Yafeng2, YANG Bingyuan2, LI Dianpeng2, HE Ruijie2*
Abstract[633]   PDF[177]
13Chemical constituents of ethyl acetate extract from Corydalis saxicola and its anti-inflammatory activity
Volume 43, Issue 1, 2023, Pages 111-119
OUYANG Zhiwei1,2, LI Ling1, QIN Feng1, HE Jiman1, TANG Wendi1, GENG Lixiao1, QIN Jiangke1*
Abstract[515]   PDF[164]
14Chemical constituents from the leaves of Champereia manillana var. longistaminea
Volume 43, Issue 1, 2023, Pages 120-125
ZHU Chenghao1, ZOU Rong2, TANG Jianmin2, WEI Xiao2, SUN Zhirong1, SHI Yancai2*
Abstract[672]   PDF[212]
15A new lignan from Heynea trijuga
Volume 43, Issue 1, 2023, Pages 126-131
WANG Dan1, YAN Xiaoyan1, PENG Mingyou1, ZHANG Xiong1, WANG Jianta1, TANG Lei1, YAN Ying1,2*
Abstract[486]   PDF[155]
16Chemical constituents of the necroptosis-inhibited active fraction from Xanthium mongolicum(Ⅰ)
Volume 43, Issue 1, 2023, Pages 132-138
SHENG Tianlu1, FU Lulu1, XU Junshen1, SHANG Ruifeng1, CHEN Zhongwen1, LIU Feng2, LIU Hua1*
Abstract[520]   PDF[179]
17Chemical constituents from petroleum ether part of roots of Indigofera stachyodes
Volume 43, Issue 1, 2023, Pages 139-147
WANG Huan1,2, ZHOU Yao1,2, ZHANG Can1, LIU Qing3, ZHOU Ping3, LI Jinyu1,2, LOU Huayong1,2, PAN Weidong1,2*
Abstract[560]   PDF[196]
18Diversity of endophytic fungi isolated from Nerium oleander in Guangxi and activity screening of inhibiting several aquatic pathogens
Volume 43, Issue 1, 2023, Pages 148-154
SONG Jingjing1, LUO Meimiao1, LI Lu1, YANG Zicong1, WANG Lin1, ZHUGE Caizhi1, QIU Qinghua2, ZHU Kaixin3, SU Benwei3, GONG Bin1*
Abstract[478]   PDF[147]
19Chemical constituents and antibacterial activities of Clerodendrum cyrtophyllum in Guizhou
Volume 43, Issue 1, 2023, Pages 155-164
HUO Xiaomin1,2, LI Lijun1, RAN Jianqiang1, XUE Zhan1,2, LIU Lina3, TAN Chengjian1*
Abstract[502]   PDF[165]
20Chemical constituents from the bark of n-BuOH fraction of Taxotrophis ilicifolia
Volume 43, Issue 1, 2023, Pages 165-173
ZHANG Gaorong1, 2, HUANG Xishan2, HUANG Yan2, LAI Hongfang1, Wang Aijuan1, LI Jun2
Abstract[618]   PDF[156]
previous page < results 1 - 20 > next page